DAVACININ KUSURUNDAN KAYNAKLANMAYAN BİR SEBEPLE DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAVACI ARABULUCULUK GİDERİNDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

Dava şartının yerine getirilmemesinin davacının arabulucuya başvurmamasından değil, arabulucu tarafından karşı tarafın usulüne uygun şekilde görüşmeye çağrılmamasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Davacının kusurundan kaynaklanmayan bir sebeple davanın usulden reddine karar verilmiş olmakla; bu durumda, davacının arabuluculuk giderinden sorumlu tutulması isabetli olmamıştır.

(Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi
Esas: 2020/1006
Karar: 2020/3683

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

1-Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, İlk Derece Mahkemesi kararının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan yönleri usul ve kanuna uygun görülmüştür.
2-Somut uyuşmazlıkta; davanın arabuluculuk dava şartı yerine getirilmeden açılması sebebi ile usulden reddine karar verilmişse de, dava şartının yerine getirilmemesinin davacının arabuluculuya başvurmamasından değil, arabulucu tarafından karşı tarafın usulüne uygun şekilde görüşmeye çağrılmamasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Davacının kusurundan kaynaklanmayan bir sebeple davanın usulden reddine karar verilmiş olmakla; bu durumda, davacının arabuluculuk giderinden sorumlu tutulması isabetli olmamıştır.
Açıklanan husus bozma sebebi ise de, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından, İlk Derece Mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 370/2. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
SONUÇ: Yukarıda yazılı sebepten hüküm fıkrasının 3. bendinde yer alan “Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A-(13).md. uyarınca karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Üsgari Ücret Tarifesi tarifesi uyarınca Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanan 680,00 TL arabuluculuk giderinin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,” rakam ve sözcükleri çıkartılarak yerine “Arabuluculuk Kanununun 18/A-(13) md. uyarınca karar tarihinde yürürlükte bulunan Arabuluculuk Ücret Tarifesi uyarınca Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanan 680,00 TL arabuluculuk giderinin Adalet Bakanlığı üzerinde bırakılmasına” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.02.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.