Konkordatonun Kısmen Feshi Davası Talebin Alacak İstemli Olması Nedeni İle Zorunlu Arabuluculuğa Tabidir

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2020/809 / Karar: 2020/2498

DAVA : Taraflar arasındaki konkordatonun kısmen feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın esastan reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı vekili, davalılar tarafından açılan konkordato davasının kabul edildiğini, müvekkili bankanın konkordatoya kaydını yaptırdığını ve alacağın tamamının davalılar tarafından kabul edildiğini, konkordato talebinin mahkeme tarafından tasdik edildiğini, ancak müvekkili bankaya borçlu şirketler tarafından bir ödeme yapılmadığını belirterek, İİK’nun 308/e maddesi gereğince konkordatonun müvekkili banka yönünden feshine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk hükümleri uyarınca, davacının talebinin alacak istemli olduğunu, bu nedenle zorunlu arabuluculuğa tabi olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davalılar tarafından Konkordato projesine uygun olarak ödeme yapılmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi kararına karşı davalılar vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23.Hukuk Dairesi tarafından davalıların istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Karar, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23.Hukuk Dairesi kararına ilişkin davalılar vekilinin tüm temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğininde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 07.07.2020 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.