Gordion Arabuluculuk
 • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
 • info@gordionarabuluculuk.com
 • 0312 286 42 44

GORDİON ARABULUCULUK MERKEZİ İHTİYARİ ARABULUCULUK KURALLARI

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Gordion Arabuluculuk Merkezi Kuralları’nın (Bundan sonra ‘Kurallar’ olarak anılacaktır) amacı, uyuşmazlıkların esnek bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk yoluyla çözümü için usuli çerçeveyi- ulusal ve uluslar arası arabuluculuk hukuku ile uyumlu bir şekilde- belirlemektir. Gordion Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi’nin (Bundan sonra ‘Merkez’ olarak anılacaktır) ortakları ve Merkez’in listesine kayıtlı arabulucuları (Bundan sonra ‘Arabulucu’ olarak anılacaktır) tarafından yönetilen arabuluculuk süreçleri, bu kurallar çerçevesinde yürütülecektir.

Kurallar, tarafların hem süreci hem de sonucu tamamıyla kontrol edebildiği, zaman ve masraf açısından verimli bir şekilde çözümü mümkün kılan minimum standartları belirlemektedir. Uyuşmazlığın tarafları, azami ölçüde tercih edilebilir ve elverişli bir çözüm ortamı yatabilmek için, Arabulucu ya da Merkez tarafından onaylanmak kaydıyla, arabuluculuk kurallarını kısmen değiştirilebilir ya da tamamen farklı kuralların uygulanması kararlaştırılabilir.

Arabulucu, hangi kuralları takip ederse etsin, arabuluculuk sürecini, arabuluculuğa ilişkin ulusal ve uluslar arası hukuk çerçevesinde, bağımsız, tarafsız ve adil bir şekilde yürütecektir.

MADDE I: ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLAMASI
 1. Taraflar, dava açmadan önce ya da dava açtıktan sonra uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözmek için anlaşabilirler. Taraflar, Merkez’de arabuluculuk süreci başlatmak için, Kurallar çerçevesinde bir arabuluculuk sürecini açık bir biçimde başlattıkları yazılı bir başvuru/talep formu dolduracaklardır. Bu form marifetiyle:
 2. Tarafların ve vekillerinin adı-soyadı, kimlik/pasaport numarası, adres, telefon numarası, e-mail adresi ve diğer iletişim bilgileri,
 3. Uyuşmazlığın kısa bir tanımı. (Mümkünse uyuşmazlık miktarı ile beraber)
 4. Uyuşmazlıkla ilgili olarak, arabuluculuğa ilişkin kuralları, dili, yeri ve ortak arabulucu seçimlerini içeren tüm anlaşmalar,

Bildirilecektir.

 1. Merkez, başvuru formunu aldığını, taraflara herhangi bir iletişim yoluyla, yazılı ya da sözlü olarak bildirebilir.
 2. Merkez, başvuru formunu alması sonrasında, bütün tarafları başvuruyla ilgili bilgilendirir ve taraflara başvuruyu değerlendirmeleri konusunda yardım edebilir. Merkez, bilgi verme yönteminin şekli konusunda serbesttir ve zorunlu bilgilendirmeleri yapmak ve yazılı onaylarını almak amacıyla tarafları Merkez’e davet edebilir.
 1. Karşı taraf ya da tarafların arabuluculuk talebini kabul ettiğini Merkez’e bildirdiği tarih, arabuluculuk sürecinin başladığı tarih olarak kabul edilecektir.
MADDE II: ARABULUCU ATANMASI
 1. Taraflar, Merkez’in Arabulucuları arasından seçtikleri Arabulucu’yu ortak bir şekilde aday gösterebilirler. Bu durumda, ortak aday gösterilen Arabulucu, Merkez tarafından onay verilmesiyle birlikte arabuluculuk sürecini başlatabilecektir.
 2. Taraflar, uyuşmazlıklarının çözümü için bir Arabulucu atanmasını Merkez’den talep edebilir. Bu takdirde, Merkez, Arabulucu’yu, bir haftadan daha uzun olmamak kaydıyla, makul bir süre içerisinde atayacaktır.
 3. Merkez, Arabulucu atarken ya da tarafların ortak Arabulucu adayını onaylarken, Arabulucu’nun uzmanlığını, yabancı dil kapasitesini, eğitimlerini, taraflarla ilişkisini ve arabuluculuğu yürütmek için müsaitlik ve yeterlilik durumunu, mevzuat ve Kurallar çerçevesinde dikkate alacaktır. Merkez, en uygun Arabulucu’yu seçmek için tüm çabayı gösterecektir.
 4. Taraflar, atanması için birden fazla Arabulucu aday gösterebilir ya da Merkez’den birden fazla Arabulucu atanmasını talep edebilir. Merkez’de zorunluluk ya da elverişlilik durumlarında, birden fazla Arabulucu atanmasını önerebilir.
MADDE III: ARABULUCULUK SÜRECİ
 1. Arabuluculuk sürecinin yürütülme şekli, taraflar ve Arabulucu marifetiyle ortaklaşa kararlaştırılacaktır.
 2. Arabulucu, süreci, adil, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütecektir. Arabulucu, her bir tarafa eşit davranılması gerektiği ile sürecin, hukuk, Kurallar ve etik ilkeler ile uyumlu olmak kaydıyla, tarafların istek ve iradeleri ile uyumlu bir biçimde yürütülmesi gerektiğini her daim aklında tutacaktır.
 3. Arabulucu, tarafsızlığını ya da bağımsızlığını etkileyeceğini düşündüğü, taraflarla olan mevcut ya da geçmişte kalmış herhangi bir ilişkisini ya da etkeni açıklamak zorundadır. Bu tür bir ilişkinin ya da etkenin ortaya çıkarılması için makul düzeyde çaba sarf etmek Arabulucu’nun sorumluluğundadır.
 4. Arabuluculuk süreci, Arabulucunun sözlü bildirimi ya da Merkez’in yazılı bildirimi ile aşağıda belirtilen hallerde sona erecektir.
 5. Taraflarca anlaşma imzalanarak uyuşmazlığın barışçıl şekilde çözülmesi.
 6. Taraflardan birinin arabuluculuk sürecine son vermek istediğini Arabulucu’ya bildirmesi,
 7. Tarafların arabuluculuk sürecini sona erdirme konusunda anlaştıklarını Arabulucu’ya bildirmeleri
 8. Arabulucu’nun, uyuşmazlığın konusunun arabuluculuk yoluyla çözülmeye elverişli olmadığını taraflara bildirmesi
 9. Arabulucu’nun, sürecin sona erdiğine ya da uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözülemeyeceği kanaatinde olması nedeniyle süreci devam ettirmenin gereksiz olduğuna dair taraflara bildirimde bulunması.
 10. Arabulucu ya da Merkez tarafından, arabuluculuk için öngörülen zaman sınırının dolduğunun taraflara bildirilmesi.
 11. Arabulucu, 4’üncü maddede süreci sonlandıracağı belirtilen herhangi bir gelişmeden Merkez’i haberdar edecektir.
 12. Arabuluculuk, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça gizli bir biçimde yürütülecektir.
 13. Arabuluculuk sonucu düzenlenen Anlaşma, mevzuat ya da anlaşmanın zorla icrası/ uygulanması aksini gerektirmedikçe gizli tutulacaktır.
 14. Uyuşmazlık anlaşma ile çözümlenmediği takdirde; taraflar aksini kararlaştırmadıkça ya da mevzuat gerektirmedikçe, herhangi bir taraf, yargılama, tahkim yargılaması veya benzeri bir süreçte aşağıda sayılanları kullanamayacaktır:
 15. Arabulucu ya da diğer tarafça sunulan belgeleri, davetleri, kabulleri ya da delilleri -Bunları tahkim ya da yargılamada da kullanmak isteyen tarafın, arabuluculuktan bağımsız olarak elde etmesinin mümkün olmadığı durumlarda-
 16. Arabulucu ya da taraflarca, uyuşmazlığa veya olası bir çözüme yönelik olarak sunulan görüş ve teklifleri,
 17. Arabuluculuk süreci esnasında ileri sürülen iddia ve olaylara ilişkin olarak diğer tarafça yapılan kabulleri,
 18. Arabuluculuk süreci esnasında hazırlanan ve başka türlü elde edilmesi mümkün olmayan belgeleri
 19. Arabulucu, Merkezin hükmi şahsiyeti ve çalışanları, yaptıkları veya yapmadıkları şeyler nedeniyle mevzuat ve hukuk tarafından getirilen sınırlar ölçüsünde sorumsuzdur.
MADDE IV: İLETİŞİM VE TEBLİGAT USULLERİ
 1. Taraflar ve Arabulucu arasındaki iletişim ve bildirimler, posta, kurye, e-mail ve diğer telekomünikasyon ya da elektronik iletişim yöntemi gibi herhangi elverişli bir metotla yapılabilir.
 2. Arabulucu tarafından yapılacak tüm bildirimler ve yazışmalar, tarafın ya da vekilinin bilinen en son adresine yapılacaktır.
 3. Bildirimi alan tarafın kusuru ya da ihmali sonucu ikmal edilemeyen tebligatlar geçerli sayılacaktır.
 4. Kurallar’da, tarafların anlaşmalarında ya da mevzuatta belirtilen süreler, tebligatın yapıldığı günü izleyen günden itibaren işlemeye başlayacak ve sürenin son gün sona erecektir. Başlangıç ya da sona erme gününün, tebligatın yapıldığı ülkenin resmi tatiline ya da işgünü olmayan bir gününe denk gelmesi halinde, süreler bir sonraki iş gününde başlayacak ya da sona erecektir.
MADDE V:  ARABULUCULUK ÜCRETİ VE MASRAFLARI
 1. Arabulucu ücreti ve masrafları bu kurallara ekli Tarifeye göre belirlenir.
 2. Merkez, başvuru formunu dolduran taraftan idari masrafların karşılanması için bir miktar ödeme yapmasını talep edebilir.
 3. Başvurucu, başvurusunun işleme konulması için, Merkez tarafından kendisinden talep edilen masrafları ödediğini uygun bir belgeyle ispat etmekle mükelleftir.
 4. Arabuluculuk süreci sona erdiğinde, masraflar için ödenen toplamdan arta kalan tutar, tarafların başlangıçta yatırdığı tutarla orantılı bir biçimde kendilerine iade edilecektir.
 5. Tüm masraflar ve yatırılması istenen ücretler, taraflar aksini kararlaştırmadıkça kendilerinden eşit olarak alınacaktır. 
MADDE VI:  KURALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
 1. Arabuluculuk, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça Kurallar uyarınca yürütülecektir.
 2. Uyuşmazlığın tarafları, Kurallar’ın kısmen değiştirilerek uygulanmasına da karar verebilir.
 3. Kurallar’da yapılacak kısmi ya bütünsel değişiklik, Arabulucu’nun ya da Merkez’in onayı ile geçerlilik kazanacaktır.
 4. Merkez’in ya da Arabulucu’nun, hukuka ya da arabuluculuğun ruhuna aykırı olduğuna kanaat getirdiği takdirde bu tür değişiklikleri reddetme hakkı saklıdır.

 ÜCRET VE MASRAFLARA İLİŞKİN EK TARİFE

Madde 1:  İdari Masraflar

 1. Merkez, taraflardan, arabuluculuk idari masraflarının karşılanması için, uyuşmazlık tutarının %5’ini geçmeyecek bir tutarı Merkez hesabına yatırmalarını isteyebilir.
 2. Uyuşmazlık tutarı belli değil ise, Merkez, her bir taraftan 1.000 TL’ye kadar masraf talep edebilir.

Madde 2: Arabulucu Ücreti

 1. Arabulucu ücreti, konusu parayla ölçülemeyen uyuşmazlıklarda her bir saat için 750 TL şeklinde hesap edilir.
 2. Arabulucu ücreti, konusu para ile ölçülebilen uyuşmazlıklar için, arabuluculuk sürecinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir.
 • Arabuluculuk minimum ücreti taraf başına 750 TL’dir.
 1. Arabulucu ve taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde arabulucu ücreti taraflarca eşit bir şekilde ödenecektir.
 2. Taraflar ve Arabulucu anlaştığı takdirde, Arabulucunun toplam ücreti Merkez tarafından Arabulucuya danışılmak suretiyle kararlaştırabilir. Bu takdirde, arabulucu ücreti, uyuşmazlığın karmaşıklığı, Arabulucunun harcadığı emek ve mesai, ifa ettiği işler, uyuşmazlığın türü, uyuşmazlık ve taraf sayısı ve diğer uygun faktörler göz önünde bulundurularak kararlaştırılır. Kararlaştırılan ücret, arabuluculuğun sona erdiği tarihteki resmi Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinde yazılı ücretten az olamaz.
 3. Arabulucu ve taraflarca, yukarıda belirtilen ilkelere aykırı olarak ayrı bir arabuluculuk- ücret anlaşması yapılamaz.
 • Merkez tarafından kararlaştırılan ya da Ek tarife uyarınca belirlenen ücretler Türk Lirası olarak ödenecektir.
 • Arabulucu’ya ya da Merkez’e ödenen tutarlara, KDV, stopaj ya da başkaca vergi ve harç dahil değildir. Taraflar, tüm vergi ve harçları ayrıca ödemekle yükümlüdür.

Madde 4: Ücret ve Masrafların yatırılması:

 1. Arabuluculuk ücret ve masrafları, Gordion Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi A.Ş. nin Halk bankası Çukurambar Şubesi nezdindeki TR 11 0001 2001 3100 0010 1014 30 IBAN numaralı hesabına yatırılmak suretiyle veya elden nakit ödemesi yapılmak suretiyle ödenebilir.
 2. Merkezin, yatırılmayan masraf ve ücretler için cebri icra da dahil olmak üzere her türlü hukuki yola başvuru hakkı saklıdır.